Obchodné podmienky

 I. Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode obchod.bartech.sk a vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na druhej strane. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v prípade, ak sa miesto dodania tovaru nachádza na území Slovenskej republiky. Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu obchod.bartech.sk  je: 
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o.
29. augusta 12
908 51 Holíč
IČO: 36232807
DIČ: 2020185530
IČ DPH: SK2020185530
OR: Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka číslo 11536/T Kupujúci je:

  • Spotrebiteľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami.

  • Podnikateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami.

 

1/ Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom sa tieto riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2/ V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa tieto riadia zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, v platnom znení.


II. Kúpna zmluva

 

1/ Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaslaním objednávky kupujúcim a prijatím a potvrdením objednávky predávajúcim. Predávajúci zašle potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú zadal kupujúci v objednávke.

2/ Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak:

- tovar sa už nevyrába, resp. nie je momentálne dostupný,

- cena tovaru bola dodávateľom výrazne zmenená,

- kupujúci v minulosti nedodržal kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky predávajúceho.

Ak takáto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho ohľadom dohodnutia ďalšieho postupu (napr. poskytnutia náhradného plnenia).

3/ Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť cenu tovaru v plnej výške.III. Dodacie podmienky

 

1/ Objednaný tovar bude doručený:

- osobným odberom v sídle predávajúceho alebo,

- prostredníctvom zmluvného prepravcu.

Spôsob doručenia uvedie kupujúci v objednávke.

2/ Ak je tovar na sklade predávajúceho, bude doručený kupujúcemu do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, inak najneskôr do termínu uvedeného na potvrdení prijatej objednávky. Predávajúci si svoj záväzok dodať tovar riadne splní okamihom odovzdania objednaného tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Čiastočné plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť.

3/ Tovar sa dodáva na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania – adresu dodania.

4/ Pokiaľ kupujúci neuvedie pri prvotnej registrácii inú adresu dodania objednaného tovaru, platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho. V prípade, že kupujúci má záujem dodať tovar jednorazovo na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť písomne upozorniť pri doručení objednávky.

5/ Ak predávajúci nemôže kupujúcemu dodať ním objednaný tovar, je povinný ho o tom bezodkladne informovať. Predávajúci môže v takom prípade kupujúcemu ponúknuť náhradné plnenie v rovnakej kvalite a cene akej bol pôvodne objednaný tovar. Ustanovenie čl. II. bodu 2 týchto obchodných podmienok tým nie je dotknuté.

6/ Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar. V prípade doručenia zmluvným prepravcom je kupujúci povinný skontrolovať počet balíkov okamžite pri prevzatí dodávky. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie obalu dodávaného tovaru, je potrebné spísať s prepravcom zápis. 

7/ Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca potvrdí prevzatie tovaru pri osobnom odbere vypísaním mena oprávnenej osoby preberajúcej tovar paličkovým písmom a podpisom na dodacom liste alebo faktúre. Kupujúci zodpovedá za to, aby bol tovar prevzatý oprávnenou osobou.

8/ Prevzatím tovaru kupujúci deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny tovaru a zároveň súhlasí s týmito OP.IV. Platobné podmienky

 

1/ Cenu za dodaný tovar kupujúci zaplatí:

- na dobierku prepravcovi pri dodaní tovaru,

- prevodom na účet predávajúceho na základe proforma faktúry obdržanej e-mailom, alebo faktúry - daňového dokladu,

- v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v sídle predávajúceho.

2/ Spôsob platby uvedie kupujúci v objednávke.

3/ Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar, predávajúci je oprávnený od neho požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4/ Ak je kupujúci v omeškaní viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou formou a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstúpenia faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
Okamih a formu vrátenia tovaru je potrebné osobne dohodnúť. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, vyhradzuje si predávajúci vymáhať dlžnú sumu všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.V. Odstúpenie od zmluvy

 

1/ V súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že podnikateľ využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu znáša náklady na vrátenie tovaru. Pri uplatnení tohto práva je kupujúci povinný vrátiť výrobok originálne zabalený, ktorý nejaví známky použitia a je nepoškodený.

2/ Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom všetky poskytnuté plnenia. V prípade, že kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, je odstúpenie bez uvedenia dôvodu neprípustné. Predávajúci má v takom prípade právo na náhradu vzniknutej škody.

3/ Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.VI. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

 

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením platne uzavretej kúpnej zmluvy najmenej vo výške 10 Euro.VII. Ceny tovaru

 

1/ Pre jednotlivé obchodné prípady je rozhodujúca cena platná v čase doručenia objednávky.

2/ Ceny tovaru na webovej stránke predávajúceho sú uvádzané bez DPH.

3/ Ceny tovaru neobsahujú cenu za dodanie tovaru - dopravu.

4/ V prípade, že hodnota objednaného tovaru presiahne čiastku 300,00 EUR bez DPH, sú prepravné náklady spojené s doručením tovaru na adresu dodania hradené v plnej výške predávajúcim.VIII. Záručná doba a reklamácie

 

1/ Na všetky predávané produkty je poskytovaná záruka podľa záručných podmienok výrobcov.  Záruka sa vzťahuje iba na tovar, s ktorým je v reklamačnom konaní dodaný záručný list. Na tovar je poskytovaná záruka v dĺžke trvania 12 mesiacov, pokiaľ nie je všeobecnými zákonnými predpismi stanovené inak. Zakúpením servisných kontraktov je na vybrané druhy tovaru poskytovaná predĺžená záručná doba. Predávajúci poskytuje záruky na dodaný tovar v nižšie uvedenom rozsahu s nasledujúcim obmedzením:

- tlačové hlavy tlačiarní Datamax, kedy súčasne s touto, v tabuľke uvedenou lehotou, platí obmedzenie na maximálnu dĺžku potlačeného materiálu pre tlač s farbiacou páskou 25km a pre tlač bez farbiacej pásky 12,5 km materiálu, podľa toho, ktorá udalosť nastane skorej. Dodávateľ neuzná záruku v prípade použitia neschváleného alebo nekvalitného spotrebného materiálu. Na tlačové hlavy ako náhradný diel je poskytovaná záruka v dĺžke 3 mesiace.

- káble, batérie a napájacie zdroje – u všetkých dodávaných zariadení, ktoré obsahujú prepojovacie alebo komunikačné káble a batérie, je záruka na tieto časti jednotlivých zariadení obmedzená na 6 mesiacov.

Všetky poškodenia spôsobené nevhodným umiestnením, nevhodnou obsluhou alebo používaním zariadenia v nezodpovedajúcich podmienkach či poškodenia spôsobené používateľom, rovnako ako opravy vykonané inou organizáciou, majú za následok stratu záruky.

Záruka sa nevzťahuje na:

a/ Tovar poškodený požiarom, atmosférickými výbojmi či prevádzkou v extrémnych podmienkach, s poškodenými či zničenými výrobnými číslami a označením firmy, poškodené používaním nevhodného spotrebného materiálu 

b/ na závady vzniknuté zlou obsluhou, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou 

c/ na prípady nefunkčnosti pôvodného inštalovaného softvérového produktu, pokiaľ do neho zasahoval používateľ

d/ na škody vzniknuté v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola zmocnená

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Výmena poškodeného tovaru v záruke za nový neznamená predĺženie záruky. Tento nový tovar je krytý zárukou len do okamžiku ukončenia záruky pôvodne dodaného tovaru.

2/ Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za chyby dodaného tovaru (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou alebo nahlásením predávajúcemu.

Reklamácia na zjavné chyby (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného tovaru sa musí uskutočniť najneskôr do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru. V prípade akceptovania reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar dodaný pri prvej príležitosti.
Reklamácie na skryté chyby, ktoré vzniknú počas používania dodaného tovaru, musia byť vykonané písomnou formou alebo nahlásením predávajúcemu.
Odstránenie reklamácie bude v súlade s platnými právnymi predpismi a zárukami pre konkrétny druh tovaru podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade opravy je zákazník povinný prevziať opravený produkt.IX. Alternatívne riešenie sporov

 

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pozn. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.X. Ochrana osobných údajov

 

1/ Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje kupujúceho (resp. zamestnancov kupujúceho, ktorý je právnickou osobou) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

2/ Predávajúci bude spracúvať osobné údaje kupujúceho na tieto účely:

a/ uzavretie a plnenie zmluvy (ďalej len „Zmluva“), vrátane poskytovania ďalších služieb súvisiacich s dodávkou tovarov a služieb podľa Zmluvy, a to najmä príprava uzavretia Zmluvy, evidencia Zmluvy vrátane všetkých jej zmien u Predávajúceho, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s dodávkou podľa Zmluvy, kontrola plnenia Zmluvy, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s dodávkou a vzájomná komunikácia medzi zmluvnými stranami. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t. j. plnenie Zmluvy a  splnenie  našich zákonných povinností plynúcich najmä zo zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v znení neskorších predpisov. 

b/ vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správa a fakturácia ceny za dodávku výrobkov podľa Zmluvy, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie  našich zákonných povinností vyplývajúcich nám, najmä  zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

c/ evidencia pošty a správa registratúry; evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch Predávajúceho. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie zákonnej povinnosti dodávateľa podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3/ Osobné údaje bude predávajúci spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania Zmluvy. V prípade uplatňovania právnych nárokov a vedenia súdnych alebo správnych konaní, osobné údaje budú spracúvané až do právoplatného skončenia takéhoto konania. Po ukončení Zmluvy, resp. po právoplatnom skončení konania podľa predchádzajúcej vety budú osobné údaje už iba uchovávané (archivované), a to po dobu 10 rokov od zániku Zmluvy, vzhľadom na povinnosť uchovávať Zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so Zmluvou, v zmysle zákona o účtovníctve. Po uplynutí tejto doby budú vymazané resp. znehodnotené/skartované. 

4/ Na požiadanie má kupujúci právo od predávajúceho získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa ho týkajú a ktoré predávajúci spracováva v rozsahu, ktorý je definovaný v § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.. Kupujúci má ďalej právo požadovať, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil akékoľvek nepresnosti v osobných údajoch, ktoré sa ho týkajú. Žiadosť o informácie alebo o opravu údajov môže poslať poštou na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na adresu econom@bartech.sk. Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v prípade, že sa domnieva, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje nezákonne alebo neprípustne.XI. Záverečné ustanovenia

 

1/ Tieto obchodné podmienky umožňujú predávajúcemu archiváciu a reprodukciu osobných údajov za účelom plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy a ďalšej evidencie. 

2/ Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

3/ Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením povinností podľa týchto OP predovšetkým dohodou.

4/ Všetky spory, ktoré vzniknú medzi kupujúcim a predávajúcim a nebudú vyriešené dohodou, budú rozhodované na príslušnom súde Slovenskej republiky.

5/ Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 7. 11. 2022.